Przejdź do treści

Badanie szczelności - potwierdzenie doskonałości

Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób zamontować okna w Waszym domu – jesteście w dobrym miejscu. Zapomnijcie o wszystkich rodzajach montażu o jakich do tej pory słyszeliście. Są tylko dwa rodzaje montażu: prawidłowy i nieprawidłowy. W naszej firmie praktykujemy tylko ten pierwszy – PRAWIDŁOWY. Dlatego, abyście byli jeszcze bardziej pewni, że Wasze okna zamontowane są prawidłowo, poddaliśmy badaniu szczelności połączenia okna z murem. Do montażu wykorzystaliśmy jedyny w Polsce, przebadany system montażowy – TYTAN WINS Flex.

1. Przedmiot do badań.

Obiektem do badań jest termiczna szczelina dylatacyjna pomiędzy ościeżem a zamontowanym oknem. Celem oceny jest sprawdzenie szczelności w zakresie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności według kryteriów wymaganych w Programie Rekomendacji Montażu.

Podstawą do oceny jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawidłowy montaż okien powinien zapewnić osiągnięcie, co najmniej dwóch podstawowych celów:

  • szczelności połączenia okna z ościeżem na przenikanie powietrza – pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia,
  • wodoszczelność połączenia okna z ościeżem – § 318 Rozporządzenia,

 

Montaż, w którym oba cele nie zostają osiągnięte jednocześnie, trzeba uznać za wykonany nieprawidłowo.

2. Przygotowanie do badania.

Okno zamontowane w otworze okiennym zostało zaślepione od strony wewnętrznej, szczelną powietrznie płytą drewnopochodną, przymocowaną do ściany za pomocą budowlanych kołków rozporowych. Styk pomiędzy płytą, a ścianą został uszczelniony uniwersalną uszczelką. Od strony zewnętrznej okno zostało uszczelnione taśmą samoprzylepną na styku szyby z uszczelką przyszybową, styku skrzydła z ościeżnicą oraz w miejscu otworów odwadniających ościeżnicy. Przygotowany w ten sposób obiekt badań powinien zachować wymaganą szczelność powietrzną oraz wodoszczelność. Przed wykonaniem testów szczelności termicznej dylatacji montażowej, przestrzeń pomiędzy oknem, a płytą wypełniono dymem celem sprawdzenia szczelności zamocowania płyty oraz uszczelnienia samego okna. Po sprawdzeniu szczelności zamocowania płyty oraz uszczelnienia okna rozpoczęto badania szczelności szczeliny montażowej.

3. Procedura badania.

Wszystkie badania wykonano wg autorskich procedur badawczych MLTB, przy wykorzystaniu norm:

  • PN-EN 1026:2016. Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
  • PN-EN 12211:2016. Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania.
  • PN-EN 1027:2016. Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.


Badanie przepuszczalności powietrza przez złącze montażowe, polega na dwukrotnym pomiarze objętości strumienia powietrza podczas oddziaływania jedno minutowych sekwencji ciśnień, najpierw dodatnich, a później ujemnych o wartości: 10 Pa, 25 Pa, 50 Pa, 100 Pa, 150 Pa, 300 Pa, 600 Pa – przedzielonych jednorazowym oddziaływaniem na złącze sekwencji 50 naprzemiennych cykli o wartości ciśnienia ± 300 Pa.

Wynik badania przepuszczalności powietrza uznaje się za pozytywny, jeśli w pierwszym cyklu badawczym całkowity strumień objętości powietrza przepływającego przez złącze wyniesie: 0 m3/hm w zakresie ciśnień ≤ 300 Pa oraz nie więcej niż 0,3 m3/hm w zakresie ciśnień > 300 Pa do wartości ciśnienia 600 Pa włącznie, a w drugim cyklu badawczym całkowity strumień objętości powietrza przepływającego przez złącze wyniesie: 0 m3/hm w zakresie ciśnień ≤ 300 Pa oraz nie więcej niż 0,45 m3/hm w zakresie ciśnień > 300 Pa do wartości ciśnienia 600 Pa włącznie.

Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem polega na natryskiwaniu złącza wodą przez system dysz o wydajności 5l/min/mb przez 15 min. przy ciśnieniu 0 Pa, a następnie przez 15 min. przy podciśnieniu 600 Pa od strony wewnętrznej złącza.

4. Przepływ powietrza.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki z badania szczelności połączeń i jakości wykonania montażu okna w budynku wznoszonym. Pomiary wykonane przed badaniami odporności na obciążenie wiatrem – cykle naprzemienne.

5. Wodoszczelność.

Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem wykonuje się według procedur MLTB i polega ono na natryskiwaniu złącza montażowego wodą przez system dysz o wydajności 5l/min/mb przez 15 min przy ciśnieniu 0 Pa, a następnie przez 15 min przy podciśnieniu powietrza 600 Pa. Rura zraszająca montowana jest od strony zewnętrznej w górnej części okna.

Wynik badania wodoszczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w trakcie badania i po zakończeniu etapu natryskiwania nie zostanie stwierdzone przedostawanie się wody do wnętrza budynku oraz zawilgocenie warstwy termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna.

6. Wynik badania.

Na podstawie przeprowadzonych badań szczelności powietrznej oraz wodoszczelności połączenia, a także oceny jakości wykonania montażu okna z ościeżem w budynku wznoszonym uzyskane wyniki uznaje się za:
  • pozytywne w zakresie przepuszczalności powietrza,
  • pozytywne w zakresie wodoszczelności.

Ogólna ocena testów: pozytywne, wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Dodatkowo możemy pochwalić się wynikiem na poziomie 0m3/hm przy ciśnieniu 1200 Pa.
Wyniki te obrazuje tabela poniżej:

Sprawdź jak zamontujemy Twoje okna!